საბჭო

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს წევრებს სამინისტროს წარდგინებით 1 წლის ვადით ნიშნავს და ათავისუფლებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი. აკრედიტაციის საბჭოს წევრი არ შეიძლება იყოს საჯარო მოხელე. აკრედიტაციის საბჭოს უფლებამოსილება განისაზღვრება აკრედიტაციის დებულებით, რომლითაც გარანტირებულია მისი ფუნქციური დამოუკიდებლობა საგანმანათლებლო დაწესებულებებისა და სახელმწიფო ორგანოებისაგან.
 
 
 
საგანმანათლებლო პროგრამების
აკრედიტაციის საბჭოს შემადგენლობა:
 
 
გიორგი კამკამიძე - შპს - ნეოლაბის დირექტორი, სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, საბჭოს თავმჯდომარე;

მაია მიქაშავიძე
- ა(ა)იპ - მართვის აკადემიის დამფუძნებელი პარტნიორი, თავმჯდომარის მოადგილე;

ნინო დავლაშერიძე
- ა(ა)იპ - საქართველოს სტუდენტთა უფლებების ლიგის წევრი, საბჭოს სხდომის მდივანი;

ნათელა სახოკია
- ა(ა)იპ - სტრატეგიულ გამოკვლევათა ინსტიტუტის დირექტორი;

მაგდა მაღრაძე
- ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველოს აღამსრულებელი დირექტორი;

თამარ ბრეგვაძე
- ა(ა)იპ - კავშირი განათლების პოლიტიკის, მართვის და დაგეგმვის საერთაშორისო ინსტიტუტის (EPPM) მთავარი მკვლევარი;

ნიკოლოზ ალექსიძე
- შპს - თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის მართვისა და საზოგადოებრივ მეცნიერებათა სკოლის დეკანი;

თამარ ზარანდია
- სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე, ასოცირებული პროფესორი;

ნანა ცერცვაძე
- ა(ა)იპ - საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის სექტორული განვითარების ხელმძღვანელი.