გადაწყვეტილებები

2015 წელი

21 იანვრის გადაწყვეტილებები

შპს საქართველოს უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობების სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

 

შპს საქართველოს უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

 

შპს საქართველოს უნივერსიტეტის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და ჯანდაცვის პოლიტიკის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

 

შპს საქართველოს უნივერსიტეტის ჯანდაცვის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

 

შპს საქართველოს უნივერსიტეტის ინგლისური ფილოლოგიის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

 

შპს საქართველოს უნივერსიტეტის კულტურული და სოციალური ანთროპოლოგიის  სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

 

შპს საქართველოს უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

 

შპს საქართველოს უნივერსიტეტის ინფორმატიკის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

 

შპს საქართველოს უნივერსიტეტის საჯარო მმართველობის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

 

სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არქეოლოგიის სადოქტორო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

 

სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არქეოლოგიის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

  

 

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რუსეთისმცოდნეობის დამატებითი პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

 

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს     

 

  2014 წლის 24 დეკემბრის გადაწყვეტილებები

 

შპს საქართველოს უნივერსიტეტის მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

 

შპს საქართველოს უნივერსიტეტის საექთნო საქმის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

 

შპს საქართველოს უნივერსიტეტის ჯანდაცვის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

 

შპს საქართველოს უნივერსიტეტის მათემატიკის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

 

შპს საქართველოს უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

 

შპს საქართველოს უნივერსიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სადოქტორო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

 

შპს საქართველოს უნივერსიტეტის კულტურული და სოციალური ანთროპოლოგიის სადოქტორო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

 

შპს საქართველოს უნივერსიტეტის ფილოლოგიის სადოქტორო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

 

შპს საქართველოს უნივერსიტეტის ისტორიის სადოქტორო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

 

შპს საქართველოს უნივერსიტეტის პოლიტიკის მეცნიერებების სადოქტორო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

 

შპს საქართველოს უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების სადოქტორო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

 

შპს საქართველოს უნივერსიტეტის მასობრივი კომუნიკაციის სადოქტორო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

 

შპს საქართველოს უნივერსიტეტის ზუსტი, საბუნებისმეტყველო და კომპიუტერული მეცნიერებების სადოქტორო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

 

შპს საქართველოს უნივერსიტეტის სამართალმცოდნეობის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

 

შპს საქართველოს უნივერსიტეტის სამართლის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

 

შპს საქართველოს უნივერსიტეტის სამართალმცოდნეობის სადოქტორო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

 

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს     

  2014 წლის 13 დეკემბრის გადაწყვეტილებები


სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამოსის დიზაინის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ (№287);

 

სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არქეოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ (№286);

 

სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გამოთვლითი მათემატიკის ინგლისურენოვანი საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ (№285);

 

სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მეტალურგიის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ (№284);

 

სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სახმელეთო სატრანსპორტო ტექნოლოგიური სამუშაოების საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ (№283);

 

სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ლოჯისტიკის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ (№282);

 

სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მშენებლობის მენეჯმენტის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ (№281);

 

სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სასურსათო პროდუქტების წარმოების ინჟინერიის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ (№280);

 

სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ქიმიის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ (№279);

 

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მულტილინგვური განათლების (დაწყებითი განათლების საფეხური) საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ (№278);

 

შპს - სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედის სტომატოლოგიის ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ (№277);

 

შპს - სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედის ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ (№276);

 

შპს - სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედის ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ (№275);

 

შპს - სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედის ჯანდაცვის მენეჯმენტის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ (№274);

 

შპს - სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედის ჯანდაცვის ეკონომიკისა და მენეჯმენტის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ (№273);

 

შპს - ევროპის სასწავლო უნივერსიტეტის დიპლომირებული მედიკოსის ერთსაფეხურიანი ინგლისურენოვანი საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ (№272);

 

შპს - ევროპის სასწავლო უნივერსიტეტის ინგლისური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ (№271);

 

შპს - ევროპის სასწავლო უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამართლის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ (№270);

 

შპს - ევროპის სასწავლო უნივერსიტეტის სამართლის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ (№269);

 

შპს - ქუთაისის უნივერსიტეტის ზოგადი ბიზნესის ინგლისურენოვანი საბაკალავრო პროგრამისათვის აკრედიტაციაზე უარის თქმის შესახებ (№268);

 

შპს - ქუთაისის უნივერსიტეტის სამართლის საბაკალავრო პროგრამისათვის აკრედიტაციაზე უარის თქმის შესახებ (№267);

 

სსიპ - შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამისათვის  აკრედიტაციაზე უარის თქმის შესახებ (№266);

 

სსიპ - შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის დაწყებითი განათლების საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ (№265);

 

სსიპ - შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის საჯარო მმართველობის საბაკალავრო პროგრამისათვის აკრედიტაციაზე უარის თქმის შესახებ (№264);

 

სსიპ - შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სამართლის საბაკალავრო პროგრამისათვის  აკრედიტაციაზე უარის თქმის შესახებ (№263);

  

შპს - სასწავლო უნივერსიტეტ ევროპული აკადემიის სამართლის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ (№262);

 

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს     

 2014 წლის 10 დეკემბრის გადაწყვეტილებები

 

შპს - თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის საჯარო მმართველობის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ (№261);

 

შპს - თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ (№260);

 

სსიპ-გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ჟურნალისტიკის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ (№259);

 

სსიპ-გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ (№258);

 

სსიპ-გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ქართული სალიტერატურო ენის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ (№257);

 

სსიპ-გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ქართული ლიტერატურის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ (№256);

 

სსიპ-გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ანგლისტიკის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ (№255);

 

სსიპ-გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ (№254);

 

სსიპ-გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის მასწავლებლის განათლების სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ (№253);

 

სსიპ-გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის განათლების სფეროს ხელმძღვანელობისა და მართვის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ (№252);

 

შპს - სულხან-საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტის თეოლოგიის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ (№251);

 

შპს - სულხან-საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტის თეოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ (№250);

 

შპს - სულხან-საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტის სამართლის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ (№249).

 

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს     

 2014 წლის 4 დეკემბერის გადაწყვეტილებები

 

შპს - აღმოსავლეთ ევროპის სასწავლო უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების (ფინანსები, მენეჯმენტი, მარკეტინგი) საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ (№248).

 

შპს - აღმოსავლეთ ევროპის სასწალო უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ (№247);

 

სსიპ-გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის დაწყებითი განათლების საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ (№246);

 

სსიპ-გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ (№245);

 

სსიპ-გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ჟურნალისტიკის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ (№244);

 

სსიპ-გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ისტორიის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ (№243);

 

სსიპ-გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის რუსული ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ (№242);

 

სსიპ-გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის გერმანული ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის  შესახებ (№241);

 

სსიპ-გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ინგლისური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის  შესახებ (№240);

 

სსიპ-გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ქართული ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ (№239);

 

შპს - კავკასიის უნივერსიტეტის PR (პიარის) საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ (№238);

 

შპს - კავკასიის უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამა- საერთაშორისო ბიზნესის მენეჯმენტში აკრედიტაციის შესახებ (№237);

 

შპს კავკასიის უნივერსიტეტის ეკონომიკის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ (№236);

 

სსიპ-გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის საჯარო მმართველობის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ (№235);

 

სსიპ-გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სამართლის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ (№234);

 

სსიპ-გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სამოქალაქო სამართლის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ (№233);

 

სსიპ-გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სისხლის სამართლის სამაგისტრო  პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ (№232);

 

სსიპ-გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სამართალმცოდნეობის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ (№231);

 

 

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს     

 2014 წლის 26 ნოემბრის გადაწყვეტილებები

 

 

შპს წმიდა გრიგოლ ფერაძის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ (№230)

 

შპს წმიდა გრიგოლ ფერაძის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის ინგლისური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამისთვის აკრედიტაციაზე უარის თქმის შესახებ (№229)

 

სსიპ-გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ფინანსების სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ (№228)

 

სსიპ-გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის საბუღალტრო და საგადასახადო საქმის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ (№227)

 

სსიპ-გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ბიზნესის ორგანიზაციისა და მართვის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ (№226)

 

სსიპ-გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ტურიზმის მენეჯმენტის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ (№225)

 

სსიპ-გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ტურიზმის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ (№224)

  

სსიპ-გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ფინანსების საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ (№223)

  

სსიპ-გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის საბუღალტრო და საგადასახადო საქმის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ (№222)

 

სსიპ-გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ბიზნესის ორგანიზაციისა და მართვის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ (№221)

  

სსიპ-გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ეკონომიკის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ (№220)

 

 სსიპ-გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სპორტის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ (№219)

  

სსიპ-გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის მათემატიკის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ (№218)

 

 სსიპ-გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის გეოგრაფიის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ (№217)

 

 სსიპ-გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ბიოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ (№216)

 

სსიპ-გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ინფორმაციული ტექნოლოგიების საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ (№215)

 

 

 

 

 

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს     

 2014 წლის 19 ნოემბრის გადაწყვეტილებები

 

შპს წმიდა გრიგოლ ფერაძის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის ბიზნეს ადმინისტრირების  საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციაზე უარის თქმის შესახებ (№214).

შპს წმიდა გრიგოლ ფერაძის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის ცხოველური წარმოშობის კვების პროდუქტების გადამუშავების ტექნოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ (№213);


შპს წმიდა გრიგოლ ფერაძის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის ვეტერინარიის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ (№212);


სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის მენეჯმენტისა და ჯანდაცვის პოლიტიკის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ (№211);


სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სამაგისტრო პროგრამის ,,რეაბილიტაცია სპორტში’’ აკრედიტაციის შესახებ (№210);


სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემიის სამართლის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ (№209);


სსიპ - სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის სადოქტორო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ (№208);


სსიპ - სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ (№207);


შპს უმაღლეს სასწავლებელ განათლების აკადემიის სამართლის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ (№206); 

 

  

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს     

 2014 წლის 7 ნოემბრის გადაწყვეტილებები

 

 

სსიპ-თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიის არქიტექტურული კვლევების სადოქტორო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ;

 

ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის ინგლისური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ;

 

შპს ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ;

 

შპს ქართულ ამერიკული უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ;

 

სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დიპლომირებული მედიკოსის ინგლისურენოვანი ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო  პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ;

 

 

სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფიზიკური მედიცინისა და სამედიცინო რეაბილიტაციის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ.

 

 

 

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს     

 2014 წლის 24 ოქტომბრის გადაწყვეტილებები

 

 

შპს საქართველოს ზაზა ფანასკერტელის სახელობის სამედიცინო მრავალდარგოვანი პროფესიული კოლეჯის ქართული ენის საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

 

შპს თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტ გორგასალის ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

 

შპს თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტ გორგასალის ტურიზმის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

 

შპს თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტ გორგასალის საერთაშორისო ბიზნესის მენეჯმენტის სამაგისტრო პროგრამისათვის აკრედიტაციაზე უარის თქმის შესახებ

 

შპს ბათუმის საზოგადოებრივ აკადემია BPA-ს ბანკის ოპერატორის მეხუთე საფეხურის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

 

შპს ბათუმის საზოგადოებრივ აკადემია BPA-ს ფარმაცევტის თანაშემწის მეხუთე საფეხურის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

 

შპს საერთაშორისო საზოგადოებრივი კოლეჯის ბუღალტერის მესამე საფეხურის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

 

შპს საერთაშორისო საზოგადოებრივი კოლეჯის ოფისის მენეჯერის (მდივან-რეფერენტი) მესამე საფეხურის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

 

შპს საერთაშორისო საზოგადოებრივი კოლეჯის პრაქტიკოსი ექთნის მეხუთე საფეხურის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

 

შპს საერთაშორისო საზოგადოებრივი კოლეჯის ბანკის ოპერატორის მეხუთე საფეხურის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

 

შპს ბათუმის საზოგადოებრივ აკადემია BPA-ს პრაქტიკოსი ექთნის მეხუთე საფეხურის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

 

შპს ბათუმის საზოგადოებრივ აკადემია BPA-ს ფარმაცევტული პრეპარატების წარმოების სპეციალისტის მესამე საფეხურის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

 

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს     

 2014 წლის 25 სექტემბრის გადაწყვეტილებები 

 

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დემოგრაფიისა და მოსახლეობის გეოგრაფიის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

 

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ევროპული ინტეგრაციისა და შრომითი ურთიერთობების სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

 

შპს - ქართულ ამერიკული უნივერსიტეტის ევროპული ინტეგრაციისა და შრომითი ურთიერთობების სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

 

 შპს - კავკასიის უნივერსიტეტის ევროპული ინტეგრაციისა და შრომითი ურთიერთობების სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

 

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს     

 2014 წლის 10 სექტემბრის გადაწყვეტილებები

 

სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემიის საპოლიციო რეგულირების სამართლის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

 

 

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს     

2014 წლის 5 სექტემბრის გადაწყვეტილებები

 

სსიპ - გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის რძის გადამამუშავებლის მეოთხე საფეხურის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

 

სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აგრარული ტექნიკის მექანიკოსის მესამე საფეხურის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

 

სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ტრაქტორისტ-მემანქანის მესამე საფეხურის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

 

სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მელიორატორის მესამე საფეხურის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

 

სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ვეტერინარული მომსახურების სპეციალისტის (წვრილცხოველთა: ძაღლი, კატა და სხვა; სასოფლო სამეურნეო ცხოველებისა და ფრინველების; ეგზოტიკური ცხოველების, ფრინველების და თევზების და სხვა) მესამე საფეხურის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

 

სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სასურსათო პროდუქტების წარმოების სპეციალისტის მესამე საფეხურის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

 

 

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს    

2014 წლის 25 ივლისის გადაწყვეტილებები

 

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის არქეოლოგია-პალეოანთროპოლოგიის სადოქტორო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

 

სსიპ - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადიქციის კვლევების სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

 

შპს - ევროპის სასწავლო უნივერსიტეტის კომპიუტერული სისტემებისა და ქსელების საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

 

შპს - ევროპის სასწავლო უნივერსიტეტის პროგრამირებისა და ვებდეველოპმენტის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

 

შპს - სასწავლო უნივერსიტეტ „გორგასლის“ ტურიზმის საბაკალავრო პროგრამისათვის აკრედიტაციაზე უარის თქმის შესახებ


შპს - სასწავლო უნივერსიტეტ „გორგასლის“ ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამისათვის აკრედიტაციაზე უარის თქმის შესახებ

 

შპს - სასწავლო უნივერსიტეტ „გორგასლის“ საერთაშორისო ბიზნესის მენეჯმენტის სამაგისტრო  პროგრამისათვის აკრედიტაციაზე უარის თქმის შესახებ

 

შპს - სასწავლო უნივერსიტეტ „გორგასლის“ ინგლისური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

 

შპს - სასწავლო უნივერსიტეტ „გორგასლის“ სტომატოლოგიის ერთსაფეხურიანი პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

 

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს    

2014 წლის 22 ივლისის გადაწყვეტილებები

 

შპს - ევროპის სასწავლო უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ
 
შპს - ევროპის სასწავლო უნივერსიტეტის ტურიზმის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ
 
შპს - ევროპის სასწავლო უნივერსიტეტის დიპლომირებული სტომატოლოგის ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

 

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს   

2014 წლის 21 ივლისის გადაწყვეტილებები

 

შპს - კავკასიის უნივერსიტეტის ინფორმატიკის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

 

შპს - კავკასიის უნივერსიტეტის ინფორმაციული ტექნოლოგიების მენეჯმენტის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

 

შპს - კავკასიის უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

 

შპს - კავკასიის უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

 

შპს - კავკასიის უნივერსიტეტის მეცნიერების მენეჯმენტის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

 

შპს - კავკასიის უნივერსიტეტის ტურიზმში  ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

 

შპს - კავკასიის უნივერსიტეტის ტურიზმის სამაგისტრო პროგრამისათვის აკრედიტაციაზე უარის თქმის შესახებ

 

შპს - კავკასიის უნივერსიტეტის ინგლისური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

 

შპს - კავკასიის უნივერსიტეტის მედიაკომუნიკაციის სოციოლოგიის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

 

შპს - კავკასიის უნივერსიტეტის მასობრივი კომუნიკაცია/ჟურნალისტიკის საბაკალავრო  პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

 

შპს - კავკასიის უნივერსიტეტის ჟურნალისტიკისა და მასობრივი კომუნიკაციის სამაგისტრო  პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

 

შპს - კავკასიის უნივერსიტეტის ევროპისმცოდნეობის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

 

შპს - კავკასიის უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

 

შპს - კავკასიის უნივერსიტეტის საჯარო მმართველობის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

 

 

 

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს  

2014 წლის 9 ივლისის გადაწყვეტილებები

 

შპს - კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ფინანსების საბაკალავრო (რუსულენოვანი) პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

 

შპს - კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის საერთაშორისო მარკეტინგის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

 

შპს - კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის საერთაშორისო მარკეტინგის სამაგისტრო (ინგლისურენოვანი) პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

 

შპს - კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სამართლის სადოქტორო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

 

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 

2014 წლის 1 ივლისის გადაწყვეტილებები

 

შპს - ახალი უმაღლესი სასწავლებლის საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

 

სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აგრობიზნესის მენეჯმენტის დამატებითი (minor) პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

 

სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კვების ინდუსტრიის ინჟინერიის, საწარმოო პროცესებისა და მანქანების მართვის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის  შესახებ

 

შპს - დავით ტვილდიანის სახელობის სამედიცინო უნივერსიტეტის დიპლომირებული მედიკოსის საგანმანათლებლო პროგრამის (ე-პსდ) აკრედიტაციის შესახებ 

 

შპს - საქართველოს უნივერსიტეტის საჯარო მმართველობის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

 

შპს - საქართველოს უნივერსიტეტის ინფორმატიკის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

 

შპს - საქართველოს უნივერსიტეტის ტურიზმის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

 

შპს - საქართველოს უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

 

შპს - საქართველოს უნივერსიტეტის ეკონომიკის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

 

 

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 

2014 წლის 25 ივნისის გადაწყვეტილებები


აღმოსავლეთ ევროპის სასწავლო უნივერსიტეტის განათლების კვლევებისა და ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

 

შპს - აღმოსავლეთ ევროპის სასწავლო უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების (ინგლისურენოვანი) საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

 

შპს - აღმოსავლეთ ევროპის სასწავლო უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირება(ფინანსები) სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

 

შპს - აღმოსავლეთ ევროპის სასწავლო უნივერსიტეტის ადამიანური რესურსების მართვის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

 

შპს - აღმოსავლეთ ევროპის სასწავლო უნივერსიტეტის სამართლის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

 

შპს - უმაღლესი სასწავლებელი განათლების აკადემიის ფინანსების საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

 

შპს - უმაღლესი სასწავლებელი განათლების აკადემიის ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ;

 

შპს - ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

 

შპს - ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის სამართლის სადოქტორო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

 

შპს - ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის სამართლის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

 

 შპს - ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის სამართლის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

 

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 

2014 წლის 10 ივნისის გადაწყვეტილებები

 

სსიპ - ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტის დიზაინის (ტექსტილის დიზაინი, მოდის დიზაინი) სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ
 
სსიპ - ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტის სამუსიკო შემსრულებლობის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ
 
სსიპ - ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტის სამუსიკო ხელოვნების სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ
 
სსიპ - ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტის ხელოვნების ისტორიისა და თეორიის (ხელოვნებათმცოდნეობა) სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ
 
სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის უმაღლესი განათლების მენეჯმენტის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ
 
შპს - კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის  საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ
 
შპს - კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის  (ინგლისურენოვანი) საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ
 
შპს - კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ფარმაციის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ
 
შპს - კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ფარმაციის საბაკალავრო (ინგლისურენოვანი) პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ
 

 

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 

2014 წლის 27 მაისის გადაწყვეტილებები

 

სსიპ - სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზოოტექნიკოსის III საფეხურის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამისათვის აკრედიტაციაზე უარის თქმის შესახებ

 

სსიპ - სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზოოტექნიკოსის IV საფეხურის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამისათვის აკრედიტაციაზე უარის თქმის შესახებ

 

სსიპ - სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზოოტექნიკოსის V საფეხურის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამისათვის აკრედიტაციაზე უარის თქმის შესახებ

 

სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დიპლომირებული მედიკოსის ინგლისურენოვანი ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამისათვის აკრედიტაციაზე უარის თქმის შესახებ

 

სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

 

ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომპიუტერული მოდელირების სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

 

ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების (მენეჯმენტი) სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

 

შპს - შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ინფორმაციული ტექნოლოგიების მენეჯმენტის (ინგლისურენოვანი) სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

 

სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ფარმაციის სადოქტორო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

 

სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სადოქტორო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

 

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 
2014 წლის 13 მაისის გადაწყვეტილებები

 

სსიპ - სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მემცენარის მე-3 საფეხურის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ
 
სსიპ - სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ვეტერინარული მომსახურების სპეციალისტის მე-3 საფეხურის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ
 
სსიპ - სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ვეტერინარული მომსახურების სპეციალისტის მე-4 საფეხურის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ
 
სსიპ - სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ვეტერინარული მომსახურების სპეციალისტის მე-5 საფეხურის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ
 
შპს - ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების სადოქტორო პროგრამის აკრედიტაციის აკრედიტაციის შესახებ
 
შპს - კავკასიის უნივერსიტეტის დიპლომატიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის აკრედიტაციის შესახებ

შპს - კავკასიის უნივერსიტეტის საჯარო მმართველობის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის აკრედიტაციის შესახებ
 
შპს - კავკასიის უნივერსიტეტის ევროპისმცოდნეობის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის აკრედიტაციის შესახებ

 

შპს - კავკასიის უნივერსიტეტის სამართლის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის აკრედიტაციის შესახებ

 

 

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 
2014 წლის 2 მაისის გადაწყვეტილებები

 

შპს - საქართველოს უნივერსიტეტის  ერთსაფეხურიანი ინგლისურენოვანი საგანმანათლებლო პროგრამის - სტომატოლოლოგია საერთაშორისო სტუდენტებისათვის - აკრედიტაციის შესახებ

 

სსიპ - სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის რუსული ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

 

სსიპ - სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ფიზიკის საბაკალავრო პროგრამისათვის აკრედიტაციაზე უარის თქმის შესახებ

 

სსიპ - სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის დიზაინის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

 

სსიპ - სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ეთნოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

 

სსიპ - სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის არქეოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

       

სსიპ - სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის აგროტექნოლოგიის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

 

სსიპ - სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის საქართველოს ეთნოლოგიის სამაგისტრო პროგრამისათვის აკრედიტაციაზე უარის თქმის შესახებ

 

სსიპ - სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ბიზნეს-ინფორმატიკის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

 

სსიპ - სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ასტრონომიის სადოქტორო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ


სსიპ - სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სადოქტორო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

 

 

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 
2014 წლის 24 აპრილის გადაწყვეტილებები

 

შპს - ევროპის სასწავლო უნივერსიტეტის ტურიზმის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამისათვის აკრედიტაციაზე უარის თქმის შესახებ

 

შპს - ევროპის სასწავლო უნივერსიტეტის ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

 

შპს - ევროპის სასწავლო უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამისათვის აკრედიტაციაზე უარის თქმის შესახებ

 

ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის ბიოტექნოლოგიის სადოქტორო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

 

ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის ეკოლოგიისა და გარემოს დაცვის სადოქტორო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

 

ა(ა)იპ - საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის მედია-ინჟინერიის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

  

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 
2014 წლის 8 აპრილის გადაწყვეტილებები 

 

სსიპ - ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტის ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

 

სსიპ - ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტის მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

 

სსიპ - ქალაქ ქუთაისის სამუსიკო კოლეჯის საშემსრულებლო ხელოვნების საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

 

სსიპ - შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის საჯარო მმართველობის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციაზე უარის თქმის შესახებ

 

შპს - თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის აგროინჟინერიის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

 

შპს - საქართველოს ბანკის სასწავლო უნივერსიტეტის „ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამა ფინანსებში“ აკრედიტაციის შესახებ

 

შპს - კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სტომატოლოგიის ერთსაფეხურიანი (რუსულენოვანი) საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

 

შპს - ქართულ ევროპული აკადემიის ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

 

შპს - ქართულ ევროპული აკადემიის ტურიზმის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

 

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2014 წლის 1 აპრილის გადაწყვეტილებები

 

 

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს
2014 წლის 25 მარტის გადაწყვეტილებები

 

სსიპ - იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

 

სსიპ - იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პრაქტიკოსი ექთნის მე-5 საფეხურის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამისათვის აკრედიტაციაზე უარის თქმის შესახებ

 

სსიპ - იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეტყევეს (ტყის მჭრელი, ტაქსატორი) მე-3 საფეხურის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამისთვის აკრედიტაციაზე უარის თქმის შესახებ

 

სსიპ - იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კბილის ტექნიკოსის მე-3 საფეხურის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამისთვის აკრედიტაციაზე უარის თქმის შესახებ

 

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ევროპისმცოდნეობის (ინგლისურენოვანი) სადოქტორო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

 

სსიპ - იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დეკორატიულ-გამოყენებითი ქსოვილების მე-3 საფეხურის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამისთვის აკრედიტაციაზე უარის თქმის შესახებ

 

შპს - საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის სამართლის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციაზე უარის თქმის შესახებ

 

ა(ა)იპ - საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

 

ა(ა)იპ - საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის გამოყენებითი ფსიქოლოგიის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

 

ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის ფსიქოდიაგნოსტიკისა და კონსულტირების სადოქტორო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

 

 

 

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს
2014 წლის 25 თებერვლის გადაწყვეტილებები


სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ჯანდაცვის ადმინისტრირებისა და მენეჯმენტის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის გაუქმებასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ

 

სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მასალების მიღების, დამუშავების და ხარისხის კონტროლის სადოქტორო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

 

სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მშენებლობის სადოქტორო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

 

შპს - აღმოსავლეთ ევროპის სასწავლო უნივერსიტეტის ინგლისური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

 

სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამთო და ნავთობგაზის (რუსულენოვანი) საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

 

სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სატყეო საქმის სადოქტორო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

 

სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აგრარული ტექნოლოგიების სადოქტორო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

 

სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სასურსათო ტექნოლოგიის სადოქტორო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

 

სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საგზაო ინჟინერიის სადოქტორო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

 

სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მეცხოველეობის სადოქტორო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

 

 

 

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2014 წლის 10 თებერვლის გადაწყვეტილებები

 

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2014 წლის 7 თებერვლის გადაწყვეტილებები

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2014 წლის 10 იანვრის გადაწყვეტილებები

 

2013 წელი

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2013 წლის 11 დეკემბრის გადაწყვეტილებები

 

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2013 წლის 10 დეკემბრის გადაწყვეტილებები

 

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2013 წლის 26 ნოემბრის გადაწყვეტილებები

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2013 წლის 19 ნოემბრის გადაწყვეტილებები

 

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2013 წლის 05 ნოემბრის გადაწყვეტილებები

 

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2013 წლის 15 ოქტომბრის გადაწყვეტილებები

 

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2013 წლის 8 ოქტომბრის გადაწყვეტილებები

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2013 წლის 20 სექტემბრის გადაწყვეტილებები


საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2013 წლის 30 აგვისტოს გადაწყვეტილებები

 

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2013 წლის 29 აგვისტოს გადაწყვეტილებები

 

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2013 წლის 30 ივლისის გადაწყვეტილებები

 

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2013 წლის 29 ივლისის გადაწყვეტილებები 

 

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2013 წლის 2 მაისის გადაწყვეტილებები

 

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2013 წლის 27 თებერვლის გადაწყვეტილებები

 

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2013 წლის 12 თებერვლის გადაწყვეტილებები

 

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2013 წლის 3 იანვრის გადაწყვეტილებები

 

2012 წელი

 

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2012 წლის 13 დეკემბრის გადაწყვეტილებები

 

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2012 წლის 11 დეკემბრის გადაწყვეტილებები

 

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2012 წლის 27-28 ნოემბრის გადაწყვეტილებები

 

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2012 წლის 20 ნოემბრის გადაწყვეტილებები

 

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2012 წლის 8 ნოემბრის გადაწყვეტილებები

 

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2012 წლის 16 ოქტომბრის გადაწყვეტილებები

 

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2012 წლის 28 სექტემბრის გადაწყვეტილებები

 

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2012 წლის 24 სექტემბრის გადაწყვეტილებები


საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2012 წლის 13 სექტემბრის გადაწყვეტილებები

 

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2012 წლის 6 სექტემბრის გადაწყვეტილებები

 

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2012 წლის 9 აგვისტოს გადაწყვეტილებები

 

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2012 წლის 2 აგვისტოს გადაწყვეტილებები

 

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2012 წლის 26 ივლისის გადაწყვეტილებები
 

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2012 წლის 18 ივლისის გადაწყვეტილებები

 

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2012 წლის 11 ივლისის გადაწყვეტილებები

 

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2012 წლის 3 ივლისის გადაწყვეტილებები


საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2012 წლის 19 აპრილის გადაწყვეტილებები

 

 საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2012 წლის 6 აპრილის გადაწყვეტილებები

 

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2012 წლის 12 მარტის გადაწყვეტილებები
 

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2012 წლის 1 თებერვლის გადაწყვეტილებები

 

 

2011 წელი

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2011 წლის 14 დეკემბრის გადაწყვეტილებები
 
საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2011 წლის 9 დეკემბრის გადაწყვეტილებები

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2011 წლის 2 დეკემბრის გადაწყვეტილებები

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2011 წლის 25 ნოემბრის გადაწყვეტილებები

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2011 წლის 18 ნოემბრის გადაწყვეტილებები
 
საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2011 წლის 11 ნოემბრის გადაწყვეტილებები
 
საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2011 წლის 4 ნოემბრის გადაწყვეტილებები
 
საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2011 წლის 28 ოქტომბრის გადაწყვეტილებები
 
საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2011 წლის 21 ოქტომბრის გადაწყვეტილებები 
 
საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2011 წლის 17 ოქტომბრის გადაწყვეტილებები 
 
საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2011 წლის 30 სექტემბრის გადაწყვეტილებები 
 
საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2011 წლის 23 სექტემბრის გადაწყვეტილებები
 
საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2011 წლის 16 სექტემბრის გადაწყვეტილებები 
 
საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2011 წლის 9 სექტემბრის გადაწყვეტილებები 
 
საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2011 წლის 19 მაისის გადაწყვეტილებები