საბჭოები

ზოგადსაგანმანათლებლო, პროფესიული და უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის თაობაზე გადაწყვეტილებებს იღებენ ზოგადსაგანმანათლებლო, პროფესიული და უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოები, რომელთა წევრებს სამინისტროს წარდგინებით ნიშნავს და ათავისუფლებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი. თითოეული საბჭო შედგება 9 წევრისაგან, რომელთა უფლებამოსილების ვადა განისაზღვრება 1 წლით. ავტორიზაციის საბჭოების წევრები არ შეიძლება იყვნენ საჯარო მოხელეები. საბჭოების უფლებამოსილებანი განისაზღვრება ავტორიზაციის დებულებით, რომლითაც გარანტირებულია მათი ფუნქციური დამოუკიდებლობა საგანმანათლებლო დაწესებულებებისა და სახელმწიფო ორგანოებისაგან.

 

 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების
ავტორიზაციის საბჭოს შემადგენლობა:

 

ირინა ხანთაძე - ა(ა)იპ - კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი, საბჭოს თავმჯდომარე;  

თინათინ ბრეგვაძე - ა(ა)იპ - ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო, აკადემიური მხარდაჭერის პროგრამა, სამხრეთ კავკასიის რეგიონის ოფიცერი, საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე;


ლიკა ქათამაძე
- ა(ა)იპ - საქართველოს სტუდენტთა უფლებების ლიგის წევრი, საბჭოს სხდომის მდივანი;


ნინო ჩინჩალაძე
- ა(ა)იპ - ფონდი ,,საერთაშორისო განათლების ცენტრის“ აღმასრულებელი დირექტორი; 


ირინე კვახაძე
- ა(ა)იპ - საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე;


თამარ ზაალიშვილი
- უმაღლესი განათლების ექსპერტი, შპს - აღმოსავლეთ ევროპის სასწავლო უნივერსიტეტის მოწვეული ლექტორი;


დავით აფრასიძე
- სსიპ - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი (კანცლერი), სრული პროფესორი;


ბორის ლეჟავა
- შპს - კავკასიის უნივერსიტეტის კავკასიის ბიზნესის სკოლის დეკანი;


ნინო სოზაშვილი
- სსიპ - იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი.

 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს წევრთა დანიშვნის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის 2014 წლის 3 სექტემბრის №316 ბრძანება

 

 

 

პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების
ავტორიზაციის საბჭოს შემადგენლობა:

 

ქეთევან ჯაყელი - სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლის დირექტორი, საბჭოს თავმჯდომარე;

 

საბა სარიშვილი - პროფესიული განათლების ექსპერტი (Chemonics International) საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე;

 

ლიანა ზამბახიძე - საჯარო სამართლის კორპორაციის - საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის იურიდიული დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე, საბჭოს სხდომის მდივანი;

 

ელგუჯა მელაძე - ა(ა)იპ - საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაციის პრეზიდენტი;


მაია ჩიხლაძე - ა(ა)იპ - საქართველოს კერძო კოლეჯების ასოციაციის პრეზიდენტი; შპს „საზოგადოებრივი კოლეჯი პანაცეას“ დირექტორის მოადგილე;

 

მამია ჯანჯალია - სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის უფროსის მოადგილე;

 

ირაკლი პეტრიაშვილი - საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების თავმჯდომარე;


მარიკა შიოშვილი
- კომპონენტთა შორის პროექტების და დევნილთა საბინაო საკითხების ჯგუფის ხელმძღვანელი (NORC (North Opinion Research Center) at the University of Chicago). პროექტი ახალი ეკონომიკური შესაძლებლობები (USAID/NEO);

 

ნიკოლოზ ჩაჩხიანი - პროფესიული განათლების ექსპერტი (Delloitte)

 

პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს წევრთა დანიშვნის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის 2014 წლის 22 აგვისტოს 305 ბრძანება
 

 

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების
ავტორიზაციის საბჭოს შემადგენლობა:

 

ნინო ქუთათელაძე  - მსოფლიო ბანკის განათლების სპეციალისტი, საბჭოს თავმჯდომარე;

რევაზ აფხაზავა - ა(ა)იპ - კავშირი განათლების პოლიტიკის, მართვის და დაგეგმვის საერთაშორისო ინსტიტუტის (EPPM) აღმასრულებელი დირექტორი, საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე;


მაია მაღლაკელიძე
- ა(ა)იპ - საქართველოს საბიბლიოთეკო ასოციაციის წევრი, სხდომის მდივანი;


ლაშა მკურნალიძე
- ა(ა)იპ - ასოციაცია  ,,სკოლა - ოჯახი - საზოგადოების” აღმასრულებელი დირექტორი;


ნატო ქობულაძე
- ინკლუზიური განათლების ექსპერტი, სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი;


ინდირა ამირანაშვილი
- დაწყებითი განათლების პროექტის (USAID/G-PriEd) დირექტორის მოადგილე;


თამარ ცირეკიძე
-  ა(ა)იპ - კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრის მომსახურების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი;

 

მანანა რატიანი  - სსიპ - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის ექსპერტ-კონსულტანტი;

 

პავლე თვალიაშვილი - ზოგადი განათლების ექსპერტი, შპს - განათლებისა და მართვის გუნდის დირექტორი.

 

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს წევრთა დანიშვნის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის 2014 წლის 5 სექტემბრის 320 ბრძანება