ინტერნაციონალიზაცია

უმაღლესი განათლების ინტერნაციონალიზაციის პროცესმა ბოლო წლების განმავლობაში კიდევ უფრო დიდი მნიშვნელობა შეიძინა განათლების ხარისხის ამაღლებისა და უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების კონკურენტუნარიანობის გაზრდის თვალსაზრისით.  ინტერნაციონალიზაცია მოიცავს როგორც სტუდენტთა, ასევე აკადემიური პერსონალის მობილობას, ერთობლივ საგანმანათლებლო პროგრამებს, საერთაშორისო თანამშრომლობას კვლევითი პროექტების ფარგლებში.  
 
ცენტრის საქმიანობა ინტერნაციონალიზაციის კუთხით
 
განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი მიზნად ისახავს საქართველოს საგანმანათლებლო დაწესებულებების საერთაშორისო საგანმანათლებლო სივრცეში ინტეგრაციის ხელშეწყობასა და მათ მიმართ ნდობის ამაღლებას. ამ მიზნით, ცენტრი აქტიურად თანამშრომლობს მსგავს  უცხოურ ორგანიზაციებთან ევროკავშირის მასშტაბით, საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, ექსპერტებთან, ხელს უწყობს საერთაშორისო დონეზე სამიტების, სემინარებისა და საერთაშორისო კონფერენციების ორგანიზებას. ინტერნაციონალიზაციის ხელშეწყობის მიზნით,  განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი ახდენს უცხოეთში მიღებული სრული ზოგადი, პროფესიული, უმაღლესი განათლების ან სწავლის პერიოდში მიღებული განათლების აღიარებას. ნამდვილობის დადასტურებასთან ერთად ცენტრი ადგენს უცხოეთში არსებული კვალიფიკაციის შესაბამისობას საქართველოში არსებულ კვალიფიკაციებთან. 
ევროკავშირისა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ორწლიანი ”თვინინგ-სეიბალის” პროექტის ფარგლებში განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის აქტიური მონაწილეობით მომზადდა ”აღიარების სახელმძღვანელო”, რომლის მიზანია საქართველოში საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი განათლების აღიარების სისტემის ჩამოყალიბება და ლისაბონის კონვენციასა და თანმხლებ დოკუმენტებთან მისი შესაბამისობის უზრუნველყოფა.  აღიარება მნიშვნელოვანია საერთაშორისო განათლების, სტუდენტების, პროფესორებისა და მკვლევართა მობილობის ხელშეწყობისათვის.  
 
განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი აქტიურად თანამშრომლობს როგორც საქართველოში არსებულ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, ისე სხვადასხვა ქვეყნის განათლების სამინისტროებსა და აკრედიტაციის სააგენტოებთან უმაღლესი, პროფესიული და ზოგადი განათლების საგანმანათლებლო პროგრამების ხარისხის განვითარების მიზნით.