სამართლებრივი აქტები

განათლების სფეროს არეგულირებს შემდეგი საკანონმდებლო აქტები:
 
- „უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონი
- „პროფესიული განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონი
- „ზოგადი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონი
- „განათლების ხარისხის განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონი
 
განათლების ხარისხის განვითარებისა და რეგულირების მიზნით, გამოცემულია კანონქვემდებარე აქტები.