კანონქვემდებარე აქტები

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება №89/ნ, 2010 წლის 14 სექტემბერი ქ. თბილისი 
(საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – განათლების აკრედიტაციის ეროვნული ცენტრის რეორგანიზაციის გზით საჯარო სამართლის იურიდიული პირის   - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ)
 
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება №13/ნ 2012 წლის 25 იანვარი
(მკაცრი აღრიცხვის დოკუმენტების ენობრივი სისწორის შემოწმების საფასურის დამტკიცების შესახებ)
 
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება №224/ნ 2011 წლის 29 დეკემბერი
(უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ერთიანი ეროვნული გამოცდების/საერთო სამაგისტრო გამოცდების გავლის გარეშე სწავლის უფლების მქონე აბიტურიენტების/მაგისტრანტობის კანდიდატების/სტუდენტების მიერ დოკუმენტების წარდგენისა და განხილვის წესის დამტკიცების შესახებ)
 
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება №126/ნ
(უმაღლესი და პროფესიული განათლების დამადასტურებელი სახელმწიფო დოკუმენტების - დიპლომისა და პროფესიული დიპლომის ფორმების დამტკიცების შესახებ)
 
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება №127/ნ
(საგანმანათლებლო დაწესებულებების რეესტრის წარმოების წესის დამტკიცების შესახებ)

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება №10/ნ, 2010 წლის 4 თებერვალი ქ. თბილისი
(უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან სხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში გადასვლის წესის დამტკიცების შესახებ)
 
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება №1067, 2009 წლის 1 დეკემბერი ქ. თბილისი
(ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მიღებული უმაღლესი განათლების აღიარების წესის დამტკიცების შესახებ)
 
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება №1102, 2009 წლის 4 დეკემბერი ქ. თბილისი
(მასწავლებლის პროფესიული განვითარების საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის დებულების დამტკიცების შესახებ)
 
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება №149, 2005 წლის 5 აპრილი ქ. თბილისი
(უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი სახელმწიფო დოკუმენტის – დიპლომის დანართის ფორმის დამტკიცების შესახებ)
 
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება  №99/ნ, 2010 წლის 1 ოქტომბერი ქ. თბილისი 
(საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის  დებულებისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ)

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება  №98/ნ, 2010 წლის 1 ოქტომბერი ქ. თბილისი 
(საქართველოში  გაცემული საგანმანათლებლო  დოკუმენტების  ნამდვილობის დადასტურებისა და უცხოეთში მიღებული განათლების აღიარების წესისა და საფასურების დამტკიცების  შესახებ)
 
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება №121/ნ, 2010 წლის 10 დეკემბერი ქ. თბილისი
(პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესის დამტკიცების შესახებ)
 
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება №65/ნ 
(საგანმანათლებლო დაწესებულებების საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის დებულებისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ)
 
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება №3
(უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესის დამტკიცების შესახებ)

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება №8/ნ
(არაფორმალური პროფესიული განათლების აღიარების პირობებისა და წესის დამტკიცების შესახებ)


საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება №154/ნ
(სახელმწიფო სასწავლო გრანტისა და სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო გრანტის გაცემისა და უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებს შორის აკრედიტებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამაზე სახელმწიფო სასწავლო გრანტისა და სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო გრანტის გადატანის წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ)
 
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება №120/ნ
(ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩოს დამტკიცების შესახებ)

 
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება №30/ნ 2011 წლის 25 თებერვალი
(ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების სახელმძღვანელოს გრიფის მინიჭების წესისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ)

 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება № 152/ნ 2013 წლის 27 სექტემბერი

(პროფესიული ტესტირების ჩატარების დებულების დამტკიცების თაობაზე)

 

 

საქართველოს მთავრობის დადგენილება №187
(2011-2012 სასწავლო წლისათვის ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების საფუძველზე IV-V საფეხურების პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე სწავლის საფასურისა და ჩარიცხული პროფესიული სტუდენტების სახელმწიფო დაფინანსების წესის განსაზღვრის შესახებ)

საქართველოს მთავრობის დადგენილება №188
(პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში პირველი სამი საფეხურის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე სწავლის საფასურისა და პროფესიულ სტუდენტთა დაფინანსების წესის განსაზღვრის შესახებ)

საქართველოს მთავრობის დადგენილება №224
(2011-2012 სასწავლო წლისათვის სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო გრანტის წლიური მოცულობისა და ოდენობების, უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამული მიმართულებების, პრიორიტეტული საგანმანათლებლო პროგრამული მიმართულებების განსაზღვრის, საერთო სამაგისტრო გამოცდას, თითოეულ საგანმანათლებლო პროგრამულ მიმართულებასა და პრიორიტეტულ საგანმანათლებლო პროგრამულ მიმართულებას შორის გრანტის წლიური მოცულობის, პრიორიტეტული საგანმანათლებლო პროგრამული მიმართულებებისათვის გამოყოფილი სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო გრანტის წლიური მოცულობის განაწილების შესახებ)

საქართველოს მთავრობის დადგენილება №288 

(საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების – „ქ. გორის სულხან ცინცაძის სახელობის სამუსიკო კოლეჯის“ რეორგანიზაციის შესახებ)

საქართველოს მთავრობის დადგენილება №96
(პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში პრიორიტეტული პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების პირველ სამ საფეხურზე ჩარიცხული პროფესიული სტუდენტების დაფინანსების წესის განსაზღვრის შესახებ)


საქართველოს მთავრობის დადგენილება №400
(2012-2013 სასწავლო წლისათვის ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების საფუძველზე  IV-V საფეხურების პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე სწავლის საფასურის, ჩარიცხული პროფესიული სტუდენტების სახელმწიფო დაფინანსების და სოციალური პროგრამის ფარგლებში სახელმწიფო სასწავლო გრანტით დაფინანსების ოდენობისა და წესის განსაზღვრის შესახებ)

 

საქართველოს მთავრობის დადგენილება №244

(პროფესიული განათლების დაფინანსების წესისა და პირობების განსაზღვრისა და პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელ სახელმწიფოს მიერ დაფუძნებულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სწავლის საფასურის მაქსიმალური ოდენობის დამტკიცების თაობაზე)

 
 
საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება №404
(დოკუმენტის აპოსტილით დამოწმების წესის დამტკიცების შესახებ)

საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება №406
(დოკუმენტის ლეგალიზაციის წესის დამტკიცების შესახებ)