ელექტრონული სახელმძღვანელო

 

 

მობილობის სახელმძღვანელოები:

 

ნაწილი I - ინსტრუქცია „ვაკანტური ადგილების რეპორტის ფორმის შევსებისათვის“

 

ნაწილი II – ინსტრუქცია „მობილობის შედეგები და შესაბამისი აქტების გამოცემის შესახებ“

 

მობილობაზე ვაკანტური ადგილების გამოცხადებამდე განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი ამოწმებს დაწესებულების მიერ სარეგისტრაციოდ წარმოდგენილი მონაცემების შესაბამისობას მისთვის განსაზღვრულ სტუდენტთა საერთო რაოდენობასთან. აგრეთვე, მოწმდება საგანმანათლებლო პროგრამების სტატუსი (ავტორიზაცია/აკრედიტაცია). ამდენად, უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ გამოცხადებული საგანმანათლებლო პროგრამები და ვაკანტური ადგილები კანონმდებლობასთან შესაბამისობაშია.