სიახლეები

25 მარტი, 2014

 საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა

 
 
2014 წლის 1 აპრილი,  16:00 საათი
(მისამართი: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. №1, მე-4 სართული)
 
1. შპს - კავკასიის უნივერსიტეტის სამართლის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
2. შპს - კავკასიის უნივერსიტეტის  სამართლის სადოქტორო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
3. შპს - კავკასიის უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების სადოქტორო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
4. შპს - კავკასიის უნივერსიტეტის ეკონომიკის სადოქტორო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
5. შპს - საქართველოს უნივერსიტეტის არქეოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
6. შპს - საქართველოს უნივერსიტეტის ქართული ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
7. შპს - საქართველოს უნივერსიტეტის ინგლისური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
8. შპს - საქართველოს უნივერსიტეტის ისტორიის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
9. შპს - საქართველოს უნივერსიტეტის პოლიტიკის მეცნიერებების საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
10. შპს - საქართველოს უნივერსიტეტის ხელოვნებათმცოდნეობის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;  
11. შპს - საქართველოს უნივერსიტეტის ჟურნალისტიკის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
12. შპს - საქართველოს უნივერსიტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა.
 
შენიშვნა: საკითხების განხილვა მიმდინარეობს თანმიმდევრობით. შესაბამისად, მხარეების გამოცხადება მიზანშეწონილია რიგითობის გათვალისწინებით.
 
 
 

← სიაში დაბრუნება