სიახლეები

12 იანვარი, 2015
საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა
 
2015  წლის  21 იანვარი, 15:00 საათი
(მისამართი: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. №1, მე-4 სართული)
 
1.სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რუსეთისმცოდნეობის დამატებითი პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
2.სსიპ-საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არქეოლოგიის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
3.სსიპ-საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არქეოლოგიის სადოქტორო  პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
4.შპს საქართველოს უნივერსიტეტის საჯარო მმართველობის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
5.შპს საქართველოს უნივერსიტეტის ინფორმატიკის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
6.შპს საქართველოს უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
7.შპს საქართველოს უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
8.შპს საქართველოს უნივერსიტეტის კულტურული და სოციალური ანთროპოლოგიის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
9.შპს საქართველოს უნივერსიტეტის ინგლისური ფილოლოგიის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
10.შპს საქართველოს უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობების სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
11.შპს საქართველოს უნივერსიტეტის ჯანდაცვის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
12.შპს საქართველოს უნივერსიტეტის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და ჯანდაცვის პოლიტიკის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა.
 
შენიშვნა: საკითხების განხილვა მიმდინარეობს თანმიმდევრობით. შესაბამისად, მხარეების გამოცხადება მიზანშეწონილია რიგითობის გათვალისწინებით. 
 

← სიაში დაბრუნება