სიახლეები

3 თებერვალი, 2012
მობილობის მსურველ სტუდენტთა საყურადღებოდ!

სტუდენტთა რეგისტრაცია მობილობაზე დაიწყო და გაგრძელდება 3 თებერვლიდან 15 თებერვლის ჩათვლით.

2 თებერვალი, 2012
დაწესებულებები, რომლებსაც მიენიჭათ ავტორიზაცია და უარი ეთქვათ ავტორიზაციაზე საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის 2 თებერვლის სხდომაზე

დაწესებულებები, რომლებსაც მიენიჭათ ავტორიზაცია და უარი ეთქვათ ავტორიზაციაზე საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2012 წლის  2 თებერვლის  სხდომაზე

1 თებერვალი, 2012
საგანმანათლებლო პროგრამები, რომლებსაც მიენიჭათ აკრედიტაცია საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2012 წლის 1 თებერვლის სხდომაზე

საგანმანათლებლო პროგრამები, რომლებსაც მიენიჭათ  აკრედიტაცია საგანმანათლებლო  პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2012 წლის  1 თებერვლის  სხდომაზე

27 იანვარი, 2012
შეხვედრა პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების წარმომადგენლებთან

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის თანამშრომლებმა პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების წარმომადგენლებთან საკონსულტაციო შეხვედრა გამართეს.

26 იანვარი, 2012
საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომა

2012 წლის 2 თებერვალი 19:00 საათი
(მისამართი: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. N1, მე-4 სართული)

25 იანვარი, 2012
საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა

2012 წლის  1 თებერვალი 19:00 საათი
(მისამართი: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. N1, მე-4 სართული)

25 იანვარი, 2012
სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის ბრძანება № 84 მობილობის პროცესის ადმინისტრირებასთან დაკავშირებული ვადების განსაზღვრის შესახებ

სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის ბრძანება № 84 მობილობის პროცესის ადმინისტრირებასთან დაკავშირებული ვადების განსაზღვრის შესახებ

25 იანვარი, 2012
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება №12/ნ „უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან სხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში გადასვლის წესის დამტკიცების შესახებ“

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება №12/ნ „უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან სხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში გადასვლის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 4 თებერვლის №10/ნ ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

24 იანვარი, 2012
ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების მოსწავლეებისა და მათი მშობლების საყურადღებოდ!

შეგახსენებთ, რომ სსიპ „განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი“ ახორციელებს საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციას. ავტორიზაციის საბჭო იღებს გადაწყვეტილებას საგანმანათლებლო დაწესებულებებისთვის ავტორიზაციის მინიჭების, ავტორიზაციაზე უარის თქმის და ავტორიზაციის გაუქმების შესახებ.

23 იანვარი, 2012
საკონსულტაციო დღეების განრიგი 2012 წლის სახელმძღვანელოების გრიფირებასთან დაკავშირებით

სსიპ „განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი“ ყველა დაინტერესებული ფიზიკური თუ იურიდიული პირისთვის, 2012 წლის სახელმძღვანელოების გრიფირებასთან დაკავშირებით, აცხადებს კონსულტაციის დღეებს.

19 იანვარი, 2012
საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომა

საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომა გაიმართება 2012 წლის 26 იანვარს, 19:00 საათზე სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის შენობაში
(მისამართი: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. N1, მე - 4 სართული)

16 იანვარი, 2012
მკაცრი აღრიცხვის დოკუმენტების ენობრივი სისწორის შემოწმება

საკანონმდებლო ცვლილებების თანახმად, მკაცრი აღრიცხვის დოკუმენტების ენობრივი სისწორის შეთანხმება ხდება სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრთან.

11 იანვარი, 2012
საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომა

საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომა გაიმართება 2012 წლის 18 იანვარს, 19:00 საათზე სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის შენობაში (მისამართი: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. N1, მე - 4 სართული).

9 იანვარი, 2012
განისაზღვრა გრიფირების ადმინისტრირებასთან დაკავშირებული ვადები და დამტკიცდა შესაბამისი დოკუმენტების ფორმები

სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის 2012 წლის 9 იანვრის №36 ბრძანებით განისაზღვრა ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების საბაზო და საშუალო საფეხურებისათვის, ასევე დაწყებითი საფეხურის ზოგიერთი საგნისათვის განკუთვნილი სახელმძღვანელოს/სერიის გრიფირების ადმინისტრირებასთან დაკავშირებული ვადები და დამტკიცდა შესაბამისი დოკუმენტების ფორმები