კვლევა და ანალიზი

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიზანია, ცენტრის მომხმარებელთა კმაყოფილების ზრდა. ამ მიზნით, ცენტრი პერიოდულად ახორციელებს შემდეგ კვლევებს: 


• ცენტრის სერვისების გაუმჯობესების და მომხმარებელზე ორიენტირებული გარემოს შექმნის მიზნით, ხორციელდება ცენტრის მისაღების მომხმარებელთა კმაყოფილების შესწავლა ანონიმური ყუთისა და სპეციალურად შედგენილი კითხვარის საშუალებით, რომელიც განთავსებულია მისაღებში. ანონიმური ყუთი იხსნება კვარტალში ერთხელ. ანონიმური ყუთიდან ამოღებული კითხვარები მუშავდება და ხდება გამოვლენილი რეკომენდაციების ანალიზი, რის საფუძველზეც ცენტრი ცდილობს გააუმჯობესოს მომსახურების ხარისხი.
• პერიოდულად ცენტრი ახორციელებს ცენტრის სერვისების მომხმარებელთა კმაყოფილების კვლევას. კვლევის მიზანია, განისაზღვროს ცენტრის სერვისების მომხმარებელთა კმაყოფილების დონე და მოხდეს სერვისების გაუმჯობესება.

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის სერვისების მომხმარებელთა კმაყოფილების კვლევა
 (2017 წელი)

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის სერვისების მომხმარებელთა კმაყოფილების კვლევა (2014 წელი)


• ცენტრი ყოველწლიურად ახორციელებს თანამშრომელთა კმაყოფილებისა და ჩართულობის კვლევას. კვლევა ანონიმურია და მასში მონაწილეობის საშუალება აქვს ცენტის ყველა თანამშრომელს. კვლევის მიზანია, თანამშრომელთა კმაყოფილებისა და ჩართულობის დონის განსაზღვრა და გამოვლენილი საჭიროებების ანალიზის საფუძველზე, უკეთესი სამუშაო გარემოსა და პირობების შექმნა.

 

• შიდა აუდიტის დეპარტამენტი წლის განმავლობაში ჩატარებული აუდიტისა და მონიტორინგის საფუძველზე შეიმუშავებს აუდიტის ანგარიშს და შესაბამის რეკომენდაციებს, რაც ხელს უწყობს ცენტრის შიდა პროცესების გაუმჯობესებას.

შიდა აუდიტის დეპარტამენტის ანალიზი ცენტრის პროცესებთან დაკავშირებით

 

 

ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩოს ანალიზი 

კვალიფიკაციების ჩარჩოები  (საერთაშორისო და ეროვნული ჩარჩოების შედარებითი ანალიზი)  

 

უმაღლესი განათლებსი ექსპერტთა და ტემპუსის/ერაზმუს+ ეროვნული ოფისის მიერ მომზადებული პუბლიკაციები 

 

სადოქტორო კვლევების ხარისხის გაუმჯობესების ხელშეწყობა საქართველოში 

პლაგიატის პრობლემები და მისი აღქმა საქართველოში

  • მერაბ ალექსიძის ქ. N1, 0193, თბილისი, საქართველო (ა.რაზმაძის სახელობის მათემატიკის ინსტიტუტის ყოფილი შენობა, სპორტის სასახლის მიმდებარე ტერიტორია)
  • (+995 322) 200 220 (*3599)
  • info@eqe.ge