გადაწყვეტილებები

 

სააპელაციო საბჭოს სხდომის ოქმი N1098862

სააპელაციო საბჭოს გადაწყვეტილება N1098927

შპს მართვისა და კომუნიკაციის საერთაშორისო სასწავლო უნივერსიტეტ „ალტერბრიჯის“ „საზოგადოებრივი ურთიერთობებისა და კომუნიკაციის ფსიქოლოგიის“ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოსთვის ხელახლა განსახილველად დაბრუნების შესახებ

სააპელაციო საბჭოს სხდომის ოქმი N1025108 

სააპელაციო საბჭოს გადაწყვეტილება N1025950

შპს აღმოსავლეთ-დასავლეთ სასწავლო  უნივერსიტეტის "დიპლომირებული მედიკოსის" (ინგლისურენოვანი) ერთსაფეხურიანი სამედიცინო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოსთვის ხელახლა განსახილველად დაბრუნების შესახებ

სააპელაციო საბჭოს გადაწყვეტილება N940852 

შპს საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტის სეუს "საბანკო საქმის" სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოსთვის ხელახლა განსახილველად დაბრუნების შესახებ

სააპელაციო საბჭოს სხდომის ოქმი N941270

სააპელაციო საბჭოს გადაწყვეტილება N950168

შპს საქართველოს უნივერსიტეტის "სამართალმცოდნეობის" სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოსთვის ხელახლა განსახილველად დაბრუნების შესახებ

 

სააპელაციო საბჭოს გადაწყვეტილება N940867 
შპს მართვისა და კომუნიკაციის საერთაშორისო სასწავლო უნივერსიტეტი "ალტერბრიჯის" „საზოგადოებრივი ურთიერთობებისა და კომუნიკაციის ფსიქოლოგიის“ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე წარმოდგენილი სააპელაციო საჩივრის მიღების შესახებ
სააპელაციო საბჭოს სხდომის ოქმი N936214

 

სააპელაციო საბჭოს სხდომის ოქმი N936211

 

სააპელაციო საბჭოს გადაწყვეტილება N809597
,,შპს შოთა რუსთაველის სახელობის სკოლა-ლიცეუმის ავტორიზაციის გაუქმების შესახებ“ ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2020 წლის 01 ივნისის №42 3041 გადაწყვეტილების გაზიარების შესახებ
სააპელაციო საბჭოს სხდომის ოქმი N806080

 

სააპელაციო საბჭოს გადაწყვეტილება N659009
შპს აღმოსავლეთ-დასავლეთ სასწავლო უნივერსიტეტის "დიპლომირებული მედიკოსის" (ინგლისურენოვანი) ერთსაფეხურიან სამედიცინო საგანმანათლებლო პროგრამაზე წარმოდგენილი სააპელაციო საჩივრის მიღების შესახებ

სააპელაციო საბჭოს გადაწყვეტილება N659004

"შპს საქართველოს  უნივერსიტეტის  "ფსიქოლოგიის" საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის პირობითი აკრედიტაციის შესახებ" საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2020 წლის 13 მარტის №36 გადაწყვეტილების გაზიარების შესახებ

სააპელაციო საბჭოს სხდომის ოქმი N649385

სააპელაციო საბჭოს გადაწყვეტილება N715957

ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა თამარ მეფის სახელობის უნივერსიტეტის "ფსიქოლოგიის" სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოსთვის ხელახლა განსახილველად დაბრუნების შესახებ

სააპელაციო საბჭოს გადაწყვეტილება N715954

ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა თამარ მეფის სახელობის უნივერსიტეტის "ქრისტიანობის ისტორიის" სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოსთვის ხელახლა განსახილველად დაბრუნების შესახებ

 

სააპელაციო საბჭოს გადაწყვეტილება N649375

 "შპს საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტის სეუს "ტურიზმის" საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის პირობითი აკრედიტაციის შესახებ" საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2020 წლის 19 მარტის №38 გადაწყვეტილების გაზიარების შესახებ

სააპელაციო საბჭოს სხდომის ოქმი N649367

სააპელაციო საბჭოს სხდომის ოქმი N639484

სააპელაციო საბჭოს სხდომის ოქმი N596033

სააპელაციო საბჭოს გადაწყვეტილება N596737

შპს  შოთა რუსთაველის სახელობის სკოლა-ლიცეუმის სააპელაციო საჩივრის მიღების შესახებ

 

სააპელაციო საბჭოს გადაწყვეტილება N581519 

ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა თამარ მეფის სახელობის უნივერსიტეტის მიერ „ქრისტიანობის ისტორიის“ სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამაზე წარმოდგენილი სააპელაციო საჩივრის მიღების შესახებ

 

სააპელაციო საბჭოს სხდომის ოქმი N577694

 

სააპელაციო საბჭოს სხდომის ოქმი N471308

 

სააპელაციო საბჭოს გადაწყვეტილება N481516

შპს საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტ სეუს მიერ „საბანკო საქმის“ სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე წარმოდგენილი სააპელაციო საჩივრის მიღების შესახებ

სააპელაციო საბჭოს გადაწყვეტილება N481523

შპს საქართველოს უნივერსიტეტის მიერ „სამართალმცოდნეობის“ სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამაზე წარმოდგენილი სააპელაციო საჩივრის მიღების შესახებ

სააპელაციო საბჭოს გადაწყვეტილება N481512

ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა თამარ მეფის სახელობის უნივერსიტეტის მიერ „ფსიქოლოგიის“ სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამაზე წარმოდგენილი სააპელაციო საჩივრის მიღების შესახებ

 

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს გადაწყვეტილება 370062 

შპს საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტის სეუს მიერ „ტურიზმის“ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე წარმოდგენილი სააპელაციო საჩივრის მიღების შესახებ

 

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს გადაწყვეტილება 370069

შპს საქართველოს უნივერსიტეტის მიერ „ფსიქოლოგიის“ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე წარმოდგენილი სააპელაციო საჩივრის მიღების შესახებ

 

სააპელაციო საბჭოს სხდომის ოქმი N366071

 

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს გადაწყვეტილება 345373
შპს სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედის „დიპლომირებული მედიკოსის“ ერთსაფეხურიანი სამედიცინო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოსთვის ხელახლა განსახილველად დაბრუნების შესახებ

სააპელაციო საბჭოს გადაწყვეტილება 343959
შპს სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედის „დიპლომირებული მედიკოსის“ ერთსაფეხურიანი სამედიცინო საგანმანათლებლო პროგრამის (ინგლისურენოვანი) აკრედიტაციის საკითხის საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოსთვის ხელახლა განსახილველად დაბრუნების შესახებ

სააპელაციო საბჭოს სხდომის ოქმი N03

 

 

სააპელაციო საბჭოს გადაწყვეტილება N03

შპს სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედის მიერ "დიპლომირებული მედიკოსის"ერთსაფეხურიანი სამედიცინო საგანმანათლებლო პროგრამაზე წარმოდგენილი სააპელაციო საჩივრების მიღების შესახებ

სააპელაციო საბჭოს გადაწყვეტილება N04

შპს სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედის მიერ "დიპლომირებული მედიკოსის"(ინგლისურენოვანი) ერთსაფეხურიანი სამედიცინო საგანმანათლებლო პროგრამაზე წარმოდგენილი სააპელაციო საჩივრების მიღების შესახებ

სააპელაციო საბჭოს სხდომის ოქმი N02

 

სააპელაციო საბჭოს გადაწყვეტილება N01
შპს ქუთაისის უნივერსიტეტის  "დიპლომირებული მედიკოსის" ინგლისურენოვანი ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოსთვის ხელახლა განსახილველად დაბრუნების შესახებ
სააპელაციო საბჭოს გადაწყვეტილება N02 
ა(ა)იპ - ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტის ავტორიზაციის საკითხის უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოსთვის ხელახლა განსახილველად დაბრუნების შესახებ
სააპელაციო საბჭოს სხდომის ოქმი N01

 

სააპელაციო საბჭოს გადაწყვეტილება N31 
შპს - ქუთაისის უნივერსიტეტის მიერ "დიპლომირებული მედიკოსის" ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამაზე წარმოდგენილი საჩივრის მიღების შესახებ
სააპელაციო საბჭოს სხდომის ოქმი N15

 

სააპელაციო საბჭოს გადაწყვეტილება N30
ა(ა)იპ - ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტის სააპელაციო საჩივრის მიღების შესახებ


სააპელაციო საბჭოს გადაწყვეტილება N29
სსიპ - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის "მედიცინის" ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოსთვის ხელახლა განსახილველად დაბრუნების შესახებ

 

სააპელაციო საბჭოს გადაწყვეტილება N28
სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის "სატყეო საქმის" სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოსთვის ხელახლა განსახილველად დაბრუნების შესახებ
სააპელაციო საბჭოს სხდომის ოქმი N14

 

სააპელაციო საბჭოს გადაწყვეტილება N27
შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ელიტის ავტორიზაციის საკითხის პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოსთვის ხელახლა განსახილველად დაბრუნების შესახებ
სააპელაციო საბჭოს სხდომის ოქმი N13

 

სააპელაციო საბჭოს გადაწყვეტილება N26 
შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ელიტის სააპელაციო საჩივრის მიღების შესახებ

 

სააპელაციო საბჭოს გადაწყვეტილება N25

სსიპ - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სააპელაციო საჩივრის მიღების შესახებ
სააპელაციო საბჭოს სხდომის ოქმი N12

 

სააპელაციო საბჭოს გადაწყვეტილება N24

შპს წმ.გიორგის უნივერსიტეტის მიერ წარმოდგენილ სააპელაციო საჩივრის განხილვაზე უარის თქმის შესახებ
სააპელაციო საბჭოს სხდომის ოქმი N10

 

სააპელაციო საბჭოს გადაწყვეტილება N22 
შპს ელიტ სქულის სააპელაციო საჩივრის მიღების შესახებ


სააპელაციო საბჭოს გადაწყვეტილება N21
 

"შპს ავრასია ბათუმის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ავტორიზაციის მინიჭებაზე უარის თქმის შესახებ" უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2019 წლის 21 მარტის N15 გადაწყვეტილების გაზიარების შესახებ 
სააპელაციო საბჭოს სხდომის ოქმი


სააპელაციო საბჭოს გადაწყვეტილება N 20 
"სსიპ - შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის მცირე ბიზნესის მართვის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის პირობითი აკრედიტაციის შესახებ საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2018 წლის 28 ნოემბრის N174 გადაწყვეტილების გაზიარების შესახებ"

სააპელაციო საბჭოს გადაწყვეტილება N 19 
"სსიპ - შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოსათვის ხელახლა განსახილველად დაბრუნების შესახებ"
სააპელაციო საბჭოს სხდომის ოქმი N8

 

სააპელაციო საბჭოს გადაწყვეტილება N18

სსიპ-საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სააპელაციო საჩივრის მიღების შესახებ

სააპელაციო საბჭოს გადაწყვეტილება N17 
"შპს უმაღლესი სასწავლებელ ჯორჯიას ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოსთვის ხელახლა განსახილველად დაბრუნების შესახებ"
სააპელაციო საბჭოს სხდომის ოქმი

 სააპელაციო საბჭოს გადაწყვეტილება N16

"შპს ავრასია ბათუმის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სააპელაციო საჩივრის მიღების შესახებ"


სააპელაციო საბჭოს გადაწყვეტილება N15

18.04.2019
"სსიპ - შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სააპელაციო საჩივრის მიღების შესახებ"


სააპელაციო საბჭოს გადაწყვეტილება N14
18.04.2019
"სსიპ - შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სააპელაციო საჩივრის მიღების შესახებ"

 
სააპელაციო საბჭოს გადაწყვეტილება N13 

27.03.2019
"შპს "გურჯაანის მრავალპროფილიანი კოლეჯი+"-ის ავტორიზაციის გაუქმების შესახებ" პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2019 წლის 28 იანვრის N11 გადაწყვეტილების გაზიარების შესახებ
სააპელაციო საბჭოს სხდომის ოქმი

 

სააპელაციო საბჭოს გადაწყვეტილება N12 

18.03.2019
ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის უმაღლესი საგანმანათლებლო პოროგრამების აკრედიტაციის საბჭოსთვის ხელახლა განსახუილველად დაბრუნების შესახებ

 

სააპელაციო საბჭოს გადაწყვეტილება N11
18.03.2019
სსიპ - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საკვები პროდუქტების მეცნიერების სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოსთვის ხელახლა განსახილველად დაბრუნების შესახებ

 

სააპელაციო საბჭოს სხდომის ოქმი N5

 

საპელაციო საბჭოს გადაწყვეტილება N 10 

"შპს უმაღლესი სასწავლებელ ჯორჯიას სააპელაციო საჩივრის მიღების შესახებ"


საპელაციო საბჭოს გადაწყვეტილება N 09
 

"ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის" სააპელაციო საჩივრის მიღების შესახებ

 

საპელაციო საბჭოს გადაწყვეტილება N 08 
"სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სააპელაციო საჩივრის მიღების შესახებ"

 

საპელაციო საბჭოს გადაწყვეტილება N 07
"შპს გურჯაანის მრავაპროფილიანი კოლეჯი +"-ის სააპელაციო საჩივრის მიღების შესახებ

 

საპელაციო საბჭოს გადაწყვეტილება N 06
შპს ქუთაისის სამედიცინო სასწავლებლის ავტორიზაციის საკითხის პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოსთვის ხელახლა განსახილველად დაბრუნების შესახებ
სააპელაციო საბჭოს სხდომის ოქმი N 4

 

საპელაციო საბჭოს გადაწყვეტილება N 05
შპს დავით ტვილდიანის სახელობის სამედიცინო უნივერსიტეტის საზოგადოებრივი საექთნო კოლეჯისთვის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის დამატების საკითხის პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოსთვის ხელახლა განსახილველად დაბრუნების შესახებ
სააპელაციო საბჭოს სხდომის ოქმი N 3

 

საპელაციო საბჭოს გადაწყვეტილება N 04
"შპს საქართველოს საერთაშორისო სასწავლო უნივერსიტეტის უნიჯეოსთვის ავტორიზაციის მინიჭებაზე უარის თქმის შესახებ" უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2018 წლის 23 ოქტომბრის N85 გადაწყვეტილების გაზიარების შესახებ  
სააპელაციო საბჭოს სხდომის ოქმი N 2

 

სააპელაციო საბჭოს გადაწყვეტილება N 03
"შპს ქუთაისის სამედიცინო სასწავლებლის სააპელაციო საჩივრის მიღების შესახებ"

 

სააპელაციო საბჭოს გადაწყვეტილება N 02
"შპს სკოლა ქართულის ავტორიზაციის საკითხის ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოსთვის ხელახლა განსახილველად დაბრუნების შესახებ" 
სააპელაციო საბჭოს სხდომის ოქმი N 1

 

 სააპელაციო საბჭოს გადაწყვეტილება N 01

"შპს სკოლა ქართულის სააპელაციო საჩივრის მიღების შესახებ"

სააპელაციო საბჭოს გადაწყვეტილება N 24  
"შპს ევრორეგიონული სასწავლო უნივერსიტეტისთვის ავტორიზაციის მინიჭებაზე უარის თქმის შესახებ" უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2018 წლის 8 ოქტომბრის N 78-ე გადაწყვეტილების გაზიარების შესახებ"

 

სააპელაციო საბჭოს სხდომის ოქმი N 7 

სააპელაციო საბჭოს გადაწყვეტილება N 23 

"შპს ევროპის უნივერსიტეტისთვის სტუდენტთა მიღების უფლების შეზღუდვის შესახებ" უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2018 წლის 20 აგვისტოს N 50-ე გადაწყვეტილების გაზიარების შესახებ"

სააპელაციო საბჭოს გადაწყვეტილება N 22 
"შპს ევროპის უნივერსიტეტისთვის სტუდენტთა ადგილების ზღვრული რაოდენობის გაზრდაზე უარის თქმის შესახებ" უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2018 წლის 20 აგვისტოს N 49-ე გადაწყვეტილების გაზიარების შესახებ"

სააპელაციო საბჭოს სხდომის ოქმი N 6 

 

სააპელაციო საბჭოს გადაწყვეტილება N 21  

 "შპს საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტის ტურიზმის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამისთვის აკრედიტაციაზე უარის თქმის შესახებ" საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2018 წლის 25 ივლისის N-84 გადაწყვეტილების გაზიარების შესახებ"

სააპელაციო საბჭოს გადაწყვეტილება N 20 
"შპს კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოსთვის ხელახლა განსახილველად დაბრუნების შესახებ"

სააპელაციო საბჭოს გადაწყვეტილება N19 

"შპს ევრორეგიონალური სასწავლო უნივერსიტეტის N-1064452 სააპელაციო საჩივარზე დაწყებული ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ"

სააპელაციო საბჭოს სხდომის ოქმი Nსააპელაციო საბჭოს გადაწყვეტილება N18
"შპს საქართველოს საერთაშორისო სასწავლო უნივერსიტეტ უნიჯეოს სააპელაციო საჩივრის მიღების შესახებ"
20.11.2018

სააპელაციო საბჭოს გადაწყვეტილება N17

12.11.2018
"შპს ევრორეგიონული სასწავლო უნივერსიტეტის სააპელაციო საჩივრის მიღების შესახებ"

სააპელაციო საბჭოს გადაწყვეტილება N16

15.10.2018
"შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ავტორიზაციის საკითხის უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოსთვის ხელახლა განსახილველად დაბრუნების შესახებ"
სააპელაციო საბჭოს სხდომის ოქმი

სააპელაციო საბჭოს გადაწყვეტილება N15
 
15.10.2018
"შპს ევროპის უნივერსიტეტის სააპელაციო საჩივრის მიღების შესახებ" 

სააპელაციო საბჭოს გადაწყვეტილება N14

15.10.2018
"შპს ევროპის უნივერსიტეტის სააპელაციო საჩივრის მიღების შესახებ" 

სააპელაციო საბჭოს გადაწყვეტილება N13
10.10.2018
"შპს დავით ტვილდიანის სახელობის სამედიცინო უნივერსიტეტის საზოგადოებრივი საექთნო კოლეჯის სააპელაციო საჩივრის მიღების შესახებ"

სააპელაციო საბჭოს გადაწყვეტილება N12
26.09.2018
"შპს შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სააპელაციო საჩივრის მიღების შესახებ"

სააპელაციო საბჭოს გადაწყვეტილება N11
06.09.2018
"შპს ევრორეგიონული სასწავლო უნივერსიტეტის სააპელაციო საჩივრის მიღების შესახებ"

სააპელაციო საბჭოს გადაწყვეტილება N10
06.09.2018
"შპს საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტის სააპელაციო საჩივროს მიღების შესახებ"

სააპელაციო საბჭოს გადაწყვეტილება N09
06.09.2018
"შპს კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სააპელაციო საჩივრის მიღების შესახებ'

სააპელაციო საბჭოს გადაწყვეტილება N08
30.08.2018
"შპს წმინდა ბარბარეს სახელობის სკოლის ავტორიზაციის საკითხის ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოსთვის ხელახლა განსახილველად დაბრუნების შესახებ"
სააპელაციო საბჭოს სხდომის ოქმი N3 

 

სააპელაციო საბჭოს გადაწყვეტილება N07 
16.08.2018 
"შპს წმინდა ბარბარეს სააპელაციო საჩივრის მიღების შესახებ"

ააპელაციო საბჭოს გადაწყვეტილება N06

29.03.2018
"შპს თბილისის დამოუკიდებელი საერო გიმნაზია კანდელისათვის ავტორიზაციაზე უარის თქმის შესახებ" ზოგადასაგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2017 წლის 21 დეკემბრის N113 გადაწყვეტილების გაზიარების შესახებ
სააპელაციო საბჭოს სხდომის ოქმი N2

 

სააპელაციო საბჭოს გადაწყვეტილება N05
29.03.2018
"შპს საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტის სამართლის სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამისათვის აკრედიტაციაზე უარის თქმის შესახებ" საგანმანათლებლო პროგრამების საბჭოს 2018 წლის 31 იანვრის N25 გადაწყვეტილების გაზიარების შესახებ
სააპელაციო საბჭოს სხდომის ოქმი N2

 

სააპელაციო საბჭოს გადაწყვეტილება N04 
20.03.2018
ა(ა)იპ საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის საჯარო მმართველობის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამისთვის აკრედიტაციაზე უარის თქმის შესახებ საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2018 წლის 10 იანვრის N2 გადაწყვეტილების გაზიარების შესახებ
სააპელაციო საბჭოს სხდომის ოქმი N1


სააპელაციო საბჭოს გადაწყვეტილება N03

21.03.2018
შპს საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტის სააპელაციო საჩივრის მიღების შესახებ 

 

სააპელაციო საბჭოს გადაწყვეტილება N02
20.02.2018
შპს თბილისის დამოუკიდებელი საერო გიმნაზია კანდელის სააპელაციო საჩივრის მიღების შესახებსააპელაციო საბჭოს გადაწყვეტილება N01

16.02.2018

ა(ა)იპ - საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის სააპელაციო საჩივრის მიღების შესახებ

 

 

სააპელაციო საბჭოს გადაწყვეტილება N12

შპს წმიდა გრიგოლ ფერაძის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის ქართული ლიტერატურის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოსთვის ხელახლა განსახილველად დაბრუნების შესახებ
19 ოქტომბერი 2017

სააპელაციო საბჭოს სხდომის ოქმი N6

 

სააპელაციო საბჭოს გადაწყვეტილება N 11

"სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადგილობრივი თვითმართველობისა და განვითარების კვლევების სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამისთვის აკრედიტაციაზე უარის თქმის შესახებ" საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2017

სააპელაციო საბჭოს სხდომის ოქმი N5 10.10.2017

სააპელაციო საბჭოს გადაწყვეტილება N10

შპს წმიდა გრიგოლ ფერაძის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის სააპელაციო საჩივრის მიღების შესახებ 
4 სექტემბერი 2017


სააპელაციო საბჭოს გადაწყვეტილება N09

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სააპელაციო საჩივრის მიღების შესახებ
10 აგვისტო 2017


სააპელაციო საბჭოს გადაწყვეტილება N08
სპს ცისიერ დიღმელაშვილის ქართულ-ფრანგული სკოლა ლიცეუმისათვის ავტორიზაციის საკითხის ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოსათვის ხელახლა განსახილველად დაბრუნების შესახებ


სააპელაციო საბჭოს გადაწყვეტილება N07
„შპს - თბილისის გალაქტიონ ტაბიძის სახელობის ვერის უბნის ლიცეუმისასთვის ავტორიზაციაზე უარის თქმის შესახებ“ ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს წლის ნოემბრის N122 გადაწყვეტილების გაზიარების შესახებ

სააპელაციო საბჭოს სხდომის ოქმი N4 08.05.2017


სააპელაციო საბჭოს გადაწყვეტილება N06
საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოსათვის შპს თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტის სამართლის საბკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის ხელახლა განსახილველად დაბრუნების შესახებ

სააპელაციო საბჭოს სხდომის ოქმი N3 19.04.2017


სააპელაციო საბჭოს გადაწყვეტილება N5 
სპს ცისიერ დიღმელაშვილის ქართულ-ფრანგული სკოლა ლიცეუმის სააპელაციო საჩივრის მიღების შესახებ


სააპელაციო საბჭოს გადაწყვეტილება N04 
შპს თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტის სააპელაციო საჩივრის მიღების შესახებ

სააპელაციო საბჭოს გადაწყვეტილება N03 
„შპს გრიგოლ ხვიტიას ზუგდიდის სასწავლო უნივერსიტეტისათვის ავტორიზაციაზე უარის თქმის შესახებ“ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2016 წლის 2 ნოემბრის N26 გადაწყვეტილების გაზიარების შესახებ

სააპელაციო საბჭოს სხდომის ოქმი N2 10.02.2017

 

შპს გრიგოლ ხვიტიას ზუგდიდის სასწავლო უნივერსიტეტის სააპელაციო საჩივრის მიღების შესახებ N02 23.12.2016

შპს გალაქტიონ ტაბიძის სახელობის ვერის უბნის ლიცეუმის სააპელაციო საჩივრის მიღების შესახებ_N02.02.2017

სააპელაციო საბჭოს სხდომის ოქმი N1

სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სააპელაციო საჩივრის მიღების შესახებ N01 1.12.2016

„სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ინდუსტრიულ ინოვაციათა მენეჯმენტის ინგლისურენოვანი სადოქტორო პროგრამისათვის აკრედიტაციაზე უარის თქმის შესახებ“ საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2016 წლის 19 აგვისტოს №105 გადაწყვეტილების გაზიარების შესახებ

  • მერაბ ალექსიძის ქ. N1, 0193, თბილისი, საქართველო (ა.რაზმაძის სახელობის მათემატიკის ინსტიტუტის ყოფილი შენობა, სპორტის სასახლის მიმდებარე ტერიტორია)
  • (+995 322) 200 220 (*3599)
  • info@eqe.ge